Giúp đỡ xử lý nước

Nước mới sử dụng diệt tạp, dùng chlorin để diệt khuẩn, đã đảo quạt 8 ngày, lượng mưa miền trung hơi nhiều, nên tình hình là mỗi lần quạt bọt ra rất nhiều, hôm nay tôi đã đánh vôi + dolomite nhưng lượng bọt vẫn nhiều, bọt trắng, lâu tan. Giờ tôi phải làm sau để giảm bọt trắng để tôi tiến hành gây màu và ủ men. Mong chuyên gia cho tôi ý kiến.

Các câu hỏi khác