Top danh hiệu chất lượng vàng tại Lễ tôn vinh Sản phẩm chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam 2014.